اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

بیش از یکصد و شصت هزار کودک در پروان واکسین پو لیو می شوند

چاریکار باختر 21 حوت
کار زار دور اول بهاری واکسین پو لیو یا فلج کودکان در پروان امروز با چکاندن قطره های واکسین به دهن کو دکان توسط فضل الدین عیار والی پروان آغاز شد.
عبدالخلیل مصدق رییس صحت عا مه پروان  به خبر نگار آژانس با ختر گفت که کار زار دور اول بهاری پو لیو به کمک ما لی و تخنیکی سازمان صحی جهان  و موسسه یو نیسف از سوی کارکنان صحی ریا ست صحت عا مه پروان برای  چار روز  به گو نه خا نه به خا نه  تطبیق می شود .
وی افزود  ، در این دور برای بیشتر از یکصد و شصت هزارکودک زیر پنج سال وا کسین فلج کودکان داده می شود و همچنان برای بیشتر از یکصد و چهل و پنج هزار کودک از شش ماه تا پنج سال کپسول ویتا مین  ای  و تابلیت ضد کرم  امعا  خو رانده می شود. خا لقیار

مشاهده در منبع اصلی