مطالب مرتبط:

حکومت و دولت به سخنگوی طالبان مبدل شده است

مطالب اخیر