اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

نور مرد جنگ است نه مذاکره

خورشيد بلخ غروب خواهد كرد، ستارگان شمال نابود خواهند شد، عطا بيشتر به شير زخمی می ماند و راه خود را گم كرده است.

نور مرد ميدان جنگ است نه مرد ميدان مذاكرات، هميشه به ماندگاری و پيروز شدن بلخ بر ارگ و موفقيت عطا بر غنی به ديده ترديد نگاه می كنم زیرا ارگ و غني كمر به نابودی عطا بسته و در اين راه بسياری از ياران عطا و رهبران شمال را نظير عبدالله، امرالله صالح، كريم خليلی و عده ای از خيانتكاران به دوستم را در حزب جنبش و فاشيزم های پشتون را همراه خود دارد.

سياف را به سكوت و همراهی با خودشان ترغيب كرده اند و جنرال دوستم يكی از اثرگذاران شمال را در قرنطينه قونيه حبس كرده اند، اسماعيل خان را خانه نشين كرده اند، خشم و انزجار مردم شمال را كاسته و آنها را به دسته های گوناگون تقسيم كرده اند اما در تقابل دولت فاشيزم عطا تنها بازمانده از فرماندهان غير پشتون است كه با حمايت بسياری از مردم همراه و فاقد قاطعيت و برنامه مشخص در برابر غنی و ارگ است.

بسنده كردن به تهديد دولت و ماندن در ولايت بلخ، خواستن چندتا سفارت و وزارت در برابر بركناری خود، امضای استعفانامه و تقديم كردن آن به دشمنان خود رفتار وی را بيشتر به بازی در دنيای كودكانه نشان می دهد تا رهبر بودن. تصميم های فردی عطا در مذاكرات، عدم حضور مشاوران سياسی در بلخ، اعتماد كردن به پشتونيست های جنوب، اعلام و انصرف تظاهرات عليه دولت خونخوار مردم، مذاكرات با قاتل استاد ربانی بدون حضور رهبران جمعيت، جنبش، وحدت و عدم توانايى در حمايت از عبدالكريم خدام و … اثبات كننده فرد محوری و شكست عطا در برابر ارگ است.

اگر عطا به مردم خود توجه می كند، منافع مردم خود را مهم می داند، از دنيای رفتارهای كودكانه اش خارج شودو مصمم و جدی باشد بايد در تصميم ها و مذاكرات با دولت تقلبی و فاشيزم حزب جمعيت، وحدت و جنبش را پيش قدم كند از صلاح الدين، دوستم و محقق بخواهد نماينده های ويژه و مشاورانی را به بلخ بفرستند و تصميم ها را در هماهنگی با هم بگيرند در مورد بركناری عطا از بلخ به هيچ وجه مذاكراتی صورت نگيرد بلكه خط قرمزشان باشد. باز هم تكرار می کنم به هيچ قيمتی عطا نبايد از بلخ كنار برود حتی اگر فرزندش جای آن بيايد.

حضور و برگشت دوستم به كشور و ايفای وظيفه معاونت در چهارچوب قانون از خواست های اصلی ديگر باشد، صلاحيت محمد محقق تفويض شود، اسماعيل خان بعنوان والی هرات انتخاب شود و … اگر چنين باشد اميدی بر پيروزی مردم عليه جنايتكاران ارگ است اگر درغير اين صورت باشد حتی اگر بيست وزارت بی صلاحيت همراه پنجاه سفارت بيكاره را در اختيار آنها قرار دهد بدون صلاحيت و موقتی خواهد بود.

درجابجايی ها مثل مهره همه آنها را مثل قانونی، بسم الله، عتيق الله بريالی، اسماعيل خان و … بيكاره می كند و آنها را می چيند. كسانیکه در دنيای سياست تجزيه و تحليل می كنند
نبايد تقدس گرايی كنند و حقيقت های تلخ را پشت احساسات شان كتمان و تفسير تعبيرهای احمقانه كنند و تحويل مردم دهند و بگويند عطا رفت و آماده انتخابات می شود، وزارت، سفارت را گرفتيم!

بلخ ريشه يک درخت قدرتمند است اگر ريشه زده شود با كوچكترين باد آن درخت چپ خواهد شد آنگاه باز مردم شمال و غير پشتون است در آتش خلا قدرت و ورود گروه های تروريستی به شمال خواهند سوخت و مردم دچار سرگردانی خواهند شد زیرا بلخ بی نور می شود، شمال بی چراغ و خورشيد بلخ غروب می كند و ستارگان شمال نابود می شوند.

گل امیری

مشاهده در منبع اصلی