اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 میزان , 1398

هیچگونه چالش در برابر عملی‌ ساختن پروژه تاپی وجود ندارد

برای پیشبرد پروژۀ انتقال گاز تاپی آماده‌گی‌های لازم مدنطر گرفته شده و چالشی در برابر عملی‌ ساختن آن وجود ندارد.

مشاهده در منبع اصلی