اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

رای مثبت کابینۀ آلمان به افزایش شمار نیروهایش درافغانستان

برلین در پاسخ به درخواست ناتو برای افزایش شمار نیروهای این پیمان در افغانستان جواب مثبت داد

مشاهده در منبع اصلی