اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

یکصد و پنجاه سر باز و ساتنمن در کندز آموزش دیدند

کندز باختر 15حوت:
یکصدو پنجاه تن از سربازان و سا تنمنان پس از یک دوره آموزشی در ولایت کندز فارغ شدند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر در محفلی که به همین منا سبت دیروز در مرکز پو لیس کندز دایر شده بود ، عبد الجبار نعیمی والی کندز گفت که این سربازان و سا تنمنان چگو نگی مبارزه با قا چاق مواد مخدر  ، کشت و تو لید آن و نیز خود سری هاو بی نظمی ها را به گونه  مسلکی فرا گرفته اند.
در این محفل همچنان سمونمل زبر دست صافی قو مندان مر کز تر بیوی پولیس، مل پاسوال عبد الحمید حمیدی قو مندان امنیه و امر الد ین ولی عضو شو رای ولا یتی کندز صحبت نمو دند و از مردم خواستند که با نیرو های امنیتی خو یش همکاری نما یند تا یک امنیت کا مل و سر تا سری در کندز بر قرار شود.
در اخیر یک تن از فا رغا ن به نما یندگی از دیگران وعده سپرد که  برای خدمت به و طن از هر نوع نلاش دریغ نخوا هد کرد. خا لقیار

مشاهده در منبع اصلی