اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 25 عقرب , 1397

هیچ قدرتی نمی تواند هویت ما را تغییر دهد

گفته‌ می‌ شود ارگ بار دیگر روند «بایومتریک» را در داخل حصارهای کانکریتی آغاز کرده و با چماق و فشار «افغان‌ سازی» را به راه انداخته اند.

ما به‌ صراحت هشدار می‌ دهیم که ارگ روند توزیع شناسنامه‌ های برقی را بیش‌ تر به گروگان نگیرد و از سیاست تحمیل قومی بر دیگران دست بردارد. هیچ قدرت و نیرویی نمی‌ تواند هویت خدادادی شهروندان را تغییر بدهد و امیدوارم حکومت دست از لجاجت و دیکتاتور منشی بردارد.

ادامه سیاست تفوق‌ جویی و یکسان سازی هویت اقوام پیامد بد و خطرناک در قبال دارد و ارگی‌ ها باید از تاریخ جهان درس گرفته باشند.

هارون معترف

مشاهده در منبع اصلی