اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 میزان , 1398

آغازدوباره بازگشت اجباری مهاجران افغان ازپاکستان

شهرقندهار11 حوت باختر
بازگشت اجباری مهاجران افغان ازپاکستان دوباره آغازشده است.
حکومت پاکستان اخیرأ با خود داری از تمدید مهلت اقامت مهاجران افغان در آن کشور ، گفت که شهروندان افغانستان به خانه های شان بازگردند.
اما حکومت افغانستان وسازمان ملل درامور پناهجویان تلاش دارند تا ازاخراج پناهجویان ازپاکستان جلوگیری کنند.
به اساس گزارش ها ، گذرگاه های سپین بولدک وتورخم درجنوب و شرق کشور یک بار دگر گواه بازگشت سیلی از مهاجران ازپاکستان به افغانستان بوده است ؛ شهروندانی که بیشتر شان ازبیست تا سی سال پیش بنابرجنگ های داخلی به پاکستان آواره شده اند.
گذرگاه سپین بولدک کماکان گواه بازگشت پناهجویان بوده است اما تورخم درشرق کشور ، پس از سه ماه شاهد بازگشت شهروندان افغانستان ازپاکستان بوده است.
یک مسوول کمشنری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان درجنوب کشور می گوید که با افزایش فشارهای پاکستان برمهاجران افغان ، این مهاجران روزانه ازروی مجبوریت به افغانستان بازمی گردند.
ازسویی هم غلام حیدرفقیرزی رییس امورمهاجران و عودت کننده گان ولایت ننگرهار به آژانس باخترگفت " پس از سه ماه بازگشت مهاجران از پاکستان دیروز شروع شده است."
اوگفت که ازدیروز تاکنون ده ها خانواده افغان ازپاکستان بازگشته اند.
فقیرزی می گوید که به هرخانواده بازگشت کننده ازسوی سازمان ملل و دیگر نهاد های کمک رسان داخلی و جهانی ، پول نقد ، مواد غذایی و لوازم خانه داده می شود.
گزارش ها حاکیست  برخی خانواده ها که برای بودوباش جایی درافغانستان ندارند در شهرک هایی که برای بازگشت کننده ها درولایت های ننگرهار و لغمان ساخته شده است ، مسکن گزین می شوند.
درحال حاضر نزدیک به یک ونیم ملیون افغان با مدرک اقامت و صدها هزارشهروند دیگر کشور بدون مدرک درپاکستان زنده گی می کنند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی