اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 23 دلو , 1397

رهبران غير افغان؛ سكوت، مرگ يا زندان؟

رهبران غيرپشتون اگر عزم راسخ و اراده محكم در مبارزه عليه دولت فاشيزم نداشته باشند مثل بقيه در كاروان مرگ توسط غنی، كرزی، اتمر و استانكزی سوار خواهند شد و اگر از اين قطار جاماندند پشت ميله های زندان خواهند رفت.

كرزی و غنی چنان نفرتی از غيرپشتون ها دارند که تاكنون هم آنها را تحمل كرده اند زياد بوده زیرا شرايط به علت پشتوانه های عظيم مردمی رهبران غيرافغان برای آنها دشوار بوده تا آنها را زندان بفرستند.

رهبران شجاع و پاک ما مانند سيدخيلی و جنرال داوود توسط اينها به شهادت رسيدند و ديگرانی مانند عطا، دوستم و محقق را به جرم جنايات جنگی عليه طالبان محكوم خواهند كرد.

افرادی مانند صالح، بسم الله، دانش و … به جرم اختلاس و جرم های مالی محكوم خواهند شد و كسانی مانند پدرام، بهزاد و … به جرم تفرقه اندازی محكوم خواهند شد پس همه متحد باشيد، خواست های كوچك را كنار بگذاريد و به دنبال هدف بزرگ باشيد و آن يک هدف باشد برهم زدن و ساقط كردن نظام قبيله گرايی پشتونيزم و در اين راه همه يكصدا باشيد.

دفاتر …. خانه ها را بايد بست اين همه دفتر حزب در هر كوچه پس كوچه برای چيست كه ما را از هم پارچه پارچه ساخته است. زير يک پرچم جمع شويد از تكثرگرايی، از بی برنامگی، از تصميم های فردی، از رفتارهای عجولانه و احساساتي بپرهيزيد و با برنامه و هدف گام برداريد تا هم مردم به آرامش دست يابند هم شما.

در غير اينصورت قطار ترور شما می آید و باید آماده سوار شدن باشيد، اگر از قطار ترور جا مانديد قطار بعدی می آید و شما را به طرف زندان خواهد برد و مردمان تان را ده ها يا صدها سال ديگر در بردگی پشتونيزم ها رها خواهيد كرد.

گل امیری

مشاهده در منبع اصلی