اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 30 دلو , 1397

ماموران و جنرالان خاطی محاکمه می شوند

اداره دادستانی از مجازات یکصد و هیجده تن به شمول ماموران عالیرتبه و جنرالان نظامی در جریان سال روان خبر می دهد.

سخنگوی این اداره می گوید که در سال جاری خورشیدی به بیشتر از یک هزار و پنجصد دوسیه فساد ازسوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه فساد و دادستانی اختصاصی مبارزه با فساد رسیدگی شده است.

در کنار مجازات یکصد و هیجده تن، حدود هفتاد مقام ملکی و نظامی نیز ممنوع الخروج و یا هم وظایف شان به حالت تعلیق در آمده است.

اداره دادستانی، در یک نشست خبری گزارش فعالیت های یک ساله اش در راستای مبارزه با فساد اداری را با رسانه ها شریک کرد.

سخنگوی این اداره می گوید که از آغاز سال روان تا کنون بگونه مجموعی، به ۱۵۲۶قضیه فساد اداری رسیدگی شده است.
به گفته وی، از میان بیش از 1500 پرونده، 400 پرونده آن به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری راجع شده است که تا کنون به 135 پرونده رسیدگی شده است.

کد (4)

مشاهده در منبع اصلی