اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 عقرب , 1397

هیچ چیزی از زمان کرزی تا حال تغییر نکرده است

یکی از خدمات حامد کرزی تضعیف احزاب جهادی بود.

احزاب جهادی در تمام دوره ی کرزی وزیر و سفیر و والی داشتند اما در مقایسه با دوره ی ربانی و دوره ی حکومت چپی خیلی تضعیف شدند در اولین انتخابات مجلس نمایندگان در ارگ کمیته ای بود که هر روز صبح تحولات انتخابات و برندگان را بررسی و افراد پیشتاز و برنده را شناسایی می کرد. من هم عضو آن بودم.

تعداد زیادی از چهره های پیروز عضو هیچ حزبی نبودند در دوره ی ربانی ممکن نبود حتی در یک مهمانی افراد غیرحزبی شرکت کرده بتوانند هفتگانه ی پیشاور بود و هشتگانه ی تهران. اعضای این احزاب تعدادی فرمانده بودند و تعداد ملای نیمه با سواد با وجود نواقص فراوان مجلس نمایندگان و مجلس سنا این نهاد تنها امید دموکراسی و مردم سالاری در افغانستان است. گاه در مقابل منویات ارگ می ایستد گاه صدای مردم از حلقوم کسانی در تالار بلند می شود که به وزیر رای می دهد یا وزیر را استیضاح می کند.

در قسمت رعایت حقوق اساسی مردم امیدی به پولیس نیست. پولیس آمریکا پرونده ای برای رییس جمهور بر حال در حال تحقیق دارد روزگار ترامپ شب است امید نیست پولیس افغانستان آنقدر غیر سیاسی، مستقل، بی طرف و توانا شود که اختلاس وزیر داخله را بررسی کند هرچند که تا هنوز نتوانسته است و در آینده نیز نمی تواند.

خلافکاری رییس جمهور جای خود دارد، دادستانی دفتر فرعی رییس جمهور است همچنین سترمحکمه استقلال ندارد وضعیت این سه در دوره ی کرزی نیز بهتر از حال نبود اگر پارلمان نباشد کار تمام است.

حال یک گروه از کسانی کابل را ویران کردند خواستار تصاحب کرسی های پارلمان هستند. اگر طرح آنها مبنا باشد هیچ شخص مستعد و هیچ فرد تحصیلکرده و مستقل شانسی برای وکالت نخواهد داشت.

شورا بین چند حزب دوره ی جنگ های کابل تقسیم خواهد شد که هرگز در هیچ امری توافق نخواهند کرد نه وزیری رای می آورد و نه بودجه حکومت تصویب می گردد به تعبیر همان خواهر ما "سگ جنگی" از سر گرفته می شود.

جعفر رسولی

مشاهده در منبع اصلی