اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 24 دلو , 1397

ده ها میلییارد دالر سرمایه گذاری عربستان برای رونق صنعت تفریح و سرگرمی

ریاض – ورلد نیوز – 4 حوت – باختر
حکو مت عربستان اعلام کرده است که برای رونق صنعت تفریح و سرگرمی  64 میلیارد دالر سرمیه گذاری خواهد کرد.
احداث سینما ، تیاتر و دیگر مراکز تفریحی و سرگرم کننده ما نند آنچه در کشورهای غربی رواج دارد از عر صه های این سرما یه گذاری در ده سا ل آینده اعلام شده است.
رییس مرکز تفریح و سرگرمی عربستان اعلام کرد که در سا ل جاری 500 برنامه تفریحی در نظر دارد که ااز جمله آنها آوردن سیرک کا نا دایی دو سولی یا سیرک افتاب به عربستان است  و همزما ن مقدمات احداث سا لن اپرا در شهر ریاض آغاز شده است.
طبق همین خبر مقد مات احداث یک شهربزرگ تفریحی  در نزدیکی پا یتخت روی دست هستند که وسعت آن تقریبا به اندازه شهر لاس و گا س امریکا خواهد بود.
محمد بن سلمان – پادشاه جوان عربستان  دو سا ل پیش چشم انداز جا مع برای کشورش تر سیم کرد که بر اساس آن جامعه و اقتصاد عربستان را متحول سازد ودر پی ان ماه دسامبر گذشته ممنوعیت فعا لیت سینما های خصوصی را لغو کرد.ختم/آشنا

مشاهده در منبع اصلی