اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 16 قوس , 1397

ده طالب مسلح به روند صلح درهرات پیوستند

شهرهرات 3 حوت باختر
ده طالب مسلح درولسوالی گذره ولایت هرات، به حمایت ازپروژه تاپی اسلحه ومهمات خود را برزمین گذاشتند.
این افراد که به صورت فعالانه درولسوالی گذره هرات حضورداشتند متعهد شدند تابعدازین درتامین امنیت سهم بگیرند.
محمد آصف رحیمی والی هرات بااستقبال ازپیوستن این افراد به پروسه صلح تاکید نمود که امنیت وثبات رابه رفاه اجتماعی فراهم میسازد.
والی هرات تاکید نمودکه پیوستن این افراد به روند صلح آنهم به استقبال ازپروژه تاپی نشان داد که مردم ازجنگ خسته شده اند.
درهمین حال جنرال محمد جمعه عدیل قومندان زون انصار میگوید افراد این گروه باهمکاری مدیریت استخبارات زون انصار آماده شده اند تادست ازفعالیت های مسلحانه ضد دولتی بردارند.
باوجودی که اجرای پروژه تاپی تحقق یکی ازآرزوهای دیرینه مردم افغانستان به شمارمیرود ولی این برای نخستین باراست که یک گروه مسلح مخالف دولت ،بابرزمین گذاشتن اسلحه ازین پروژه حمایت میکنند.
قبل ازین نیزگروه طالبان بانشرخبرنامه ای حمایت خودرا ازپروژه تاپی اعلام کرده بود.
درهمین حال جنرال مراد علی مراد معین امنیتی وزارت امورداخله نیزدریک نشست خبری درشهرهرات اعلام کرد که تدابیرجدی به خاطرتامین امنیت روی دست گرفته شده است .
قراراست پروژه تاپی روزجمعه ضمن مراسم شانداری درشهرهرات افتتاح شود.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی