اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 25 دلو , 1397

پیشبینی وضع هوای برخی از ساحات کشور

کابل باختر25 /دلو
اداره هواشناسی وضع جوی بعضی از مناطق کشور را در 24 ساعت آینده بر اساس سانتی گرید چنین گزارش داده است.
کابل، هوا، ابروبارنده گی بلندترین درجه حرارت(4) پاینترین(4-)
سالنگ شمالی، ابروبارنده گی  بلندترین درجه حرارت(5-) پاینترین(12-)
سالنگ جنوبی، ابروبارنده گی بلندترین درجه حرارت(-1 )پاینترین(13-)
قندهار، ابربلندترین درجه حرارت(15) پاینترین(2)
بامیان ، ابر وبارنده گی بلندترین درجه حرارت(3) پاینترین(12-)
هرات، ابر بلندترین درجه حرارت(15) پاینترین(9)
فراه، ابر درجه حرارت(19) پاینترین (11)
مزار شریف، ابروبارنده گی درجه حرارت(9) پاینترین (3)
کندز، ابروبارنده گی  بلندترین درجه حرارت(6) پاینترین(0)
جلال آباد، ابر بلندترین درجه حرارت(14) پاینترین(8)
غزنی، ابروبارنده گی بلندترین درجه حرارت(4) پاینترین(10-)
لشکرگاه، ابر درجه حرارت(15) پاینترین(5)
خوست، ابر بلندترین درجه حرارت(11) پاینترین(4)
جبل السراج، ابروبارنده گی  درجه حرارت(4) پاینترین(1-)
میمنه، ابروبارنده گی بلندترین درجه حرارت(10) پاینترین(0-)
تالقان، ابروبارنده گی بلندترین درجه حرارت(7) پاینترین(1-)
فیض آباد، ابروبارنده گی بلندترین درجه حرارت(6) پاینترین(2-)
لوگر، ابروبارنده گی بلندترین درجه حرارت(6) پاینترین(4-)
قلعه نو، ابروبارنده گی بلندترین درجه حرارت(12) پاینترین(3-)
فیروز کوه ، ابروبارنده گی بلندترین درجه حرارت(1) پائینترین13-)
شبرغان ، ابروبارنده گی بلندترین درجه حرارت(7) پاینترین(5-)
طلوع آفتاب(6) و (39) دقیقه و غروب آن(5) و (36) دقیقه.فریبا

مشاهده در منبع اصلی