اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 14 اسد , 1397

ادامه حمله های تازه موشکی نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازشرق کشور

شهرجلال آباد 24 دلو باختر
حمله های موشکی وتوپخانه یی نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازشرق کشور کماکان ادامه دارد.
درتازه ترین مورد درجریان یک شبانه روز اخیر همچنان بخش هایی از نورستان ، ننگرهار و کنر گواه برخورد ده ها موشک بوده است اما گفته می شود این حمله های تازه تلفاتی درپی نداشته است.
یک فرماندۀ ارشد پولیس مرزی درشرق کشور به آژانس باخترگفت که درتازه ترین حمله های موشکی و توپخانه یی نظامیان پاکستانی کسی آسیب ندیده است.
اوگفت " پاکستان ازچند سال به این سو با موشک پراکنی برنواردیورند درشرق کشور ، می خواهد این محل ها را خالی از سکنه سازد تا بستر تروریزم را ازکشورش به افغانستان منتقل کند.".ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی