اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 25 دلو , 1397

صلح ضرورت ملی است ولی نمیتوان صلح راگدایی کرد

کابل باختر/ 14/ دلو
محمداشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان امروز درنشست شورای عالی صلح افغانستان مطرح ساخت که با مخالفان که صلح طلب اند، صلح می کنیم و با آنانی که جنگ طلب اند جنگ .
گزارشگر آژانس باختر مینگارد : دراین تردیدی وجود ندارد که مردم افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر به صلح نیازدارند و صلح درست زمانی دراین کشور به وجود خواهد آمد که برجنگ طلبان درمیدان جنگ ضربات کوبنده وارد گردد و درکنار آن بخشی از مخالفان که معتقد اند که جنگ راه پیروزی نیست با آنها مذاکر ادامه یابد .
دراین صورت بخش از مشکل به حل مشکل دعوت میگردد و بخش دگر که خواهان ادامه جنگ اند و حل معضل افغانستان را از طریق نظامی برآورد کرده اند باید به آنان نشان داده شود که راه درست حل معضل کشور را به حمایت دیگران اشتباه گرفته اند.
به این معنی که زعامت کشور با راهکار جدید هم در جبهه مذاکره و صلح هم در جبهه جنگ پیشتاز میباشد.
نیل به این اهداف زمانی سهل می گردد که منافع ملی در  ارجحیت قرار گیرد و همه به عنوان خادمان مردم افغانستان درپی تحقق اهدافی که مردم میخواهند با اتحاد و اتفاق کامل گام بردارند  و مخالفان نیز چنین فکر کنند درچند سال که سپری گردید زعامت کشوربه حامیان منطقه ای هراس افگنان توجه کرد و آنان را درعرصه بین المللی رسوا ساخت ، اکنون جامعه جهانی و کشورهای متحد جنگ علیه هراس افگنی معتقد گردیده اندکه هراس افگنی بدون حمایت برخی از کشورهای منطقه توان مقابله با نیروهای دفاعی و امنیتی کشور را ندارند و آنچه عمر این گروه را دراز ساخته حمایت منطقه ای از آنان میباشد.
شناسایی کشور های حامی هراس افگنان برای جامعه جهانی ساده نبوده دولت راه های دشوار و طولانی پیمود تا این کشور ها را درعرصه بین المللی تجرید کرد اکنون فصل تازه دگر بازشده است و آن اینکه دشمن جنگ طلب را زبون کرد و با آنانی که صلح میخواهند وارد مذاکرات جدی شد و صلح را به عنوان آرمان ملی با استفاده از هرگزینه به افغانستان آورد . هم از درمذاکره با مذاکره کننده ها و هم از در زور وجنگ با آنانی که جنگ می طلبند .
ختم/ نالان

مشاهده در منبع اصلی