اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 26 دلو , 1397

سرمایه گذاری افغانستان و آلمان برای اعمار چاپخانه

ریاست تصدی ها و شرکت های دولتی گفته است که با سرمایه گذاری مشترک افغانستان و المان از ایجاد جاپخانه بزرگ چاپ در کشور خبر داده است.

در این چاپخانه گذشته از زمینه سازی چاپ اسناد بهادار، بانکوت های افغانی نیز در داخل کشور چاپ خواهند شد.

مسوولان ریاست تصدی ها و شرکت های دولتی می گویند که این چاپخانه در بخشی از کارخانه جنگلک ساخته خواهد شد.

ابراهیم شمس رییس ریاست عمومی تصدی ها و شرکت های دولتی گفت: در این ساحه در حدود 22 جریب زمین یک مطبعه جدید که با تجهیزات عصر امروز مجهز باشد اعمار خواهد شد تا بتواند اسناد بهادار را به چاپ برساند.

ازسویی هم مسوولان این ریاست می گویند که قرار است در بخش های دیگر فابریکه جنگلک زمینه سرمایه گذاری های بیشتر عامه و خصوصی فراهم خواهد شد.

منجم زاده

مشاهده در منبع اصلی