اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 عقرب , 1397

طرح جدید معاشات برای کارمندان حکومت

براساس جدول جديد معاشات كارمندان دولتی از پايين ترين معاش 8000 و بلندترين معاش 58000 افغانی افزايش پيدا می كند.

این آمار از طرف كميسيون اصلاحات اداری فعلا به وزارت ماليه سپرده شده و تحت تحليل كارشناسان وزارت قرار دارد بعد از تاييدی كارشناسان به شورای وزيران پيشنهاد می گردد و برای تایيد به پارلمان فرستاده خواهد شد.

1- رتبه 8 مبلغ "8000" افغانی
2- رتبه 7 مبلغ "10000 " افغانی
3- رتبه 6 مبلغ "12000 " افغانی
4- رتبه 5 مبلغ "17000" افغانی
5- رتبه 4 مبلغ "22000" افغانی
6- رتبه 3 مبلغ "27000 " افغانی
7- رتبه 2 مبلغ "32000" افغانی
8- رتبه 1 مبلغ "38000" افغانی
9- فوق رتبه مبلغ "48000" افغانی
10- مافوق رتبه مبلغ "58000" افغانی

کد(14)

مشاهده در منبع اصلی