اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 29 سرطان , 1398

از محاکمه جنرال دوستم در دادگاه لاهه نترسید

کسانی از دادگاه می ترسند که جنایت کرده باشند. چنانچه گفته اند "خاین خایف است."

اگر دوستم گناهکار نباشد از دادگاه نخواهد ترسید اما محاکمه جنرال دوستم می تواند راه را به جنایتکارانی معروف مثل حکمتیار و دیگران باز کند. این فرصت تاریخی برای مردم و قربانیان جنایات بشری است که سرانجام عدالت بر جنایات پیروز شود.

بگذارید گلبدین که مدعی است او یک فرشته بی آزار است در دادگاه بین المللی بی گناهی و فرشته بودن خود را ثابت کند.

هارون امیرزاده

مشاهده در منبع اصلی