اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 29 سرطان , 1398

نامه سرگشاده عنوانی ارگ ریاست جمهوری

سلام و درود خدمت ارگ نشینانی که مردم افغانستان را محور قرار داده اید که خود را حاکمان و ایجادگر قانون و ملت مظلوم را ناقضین قانون خطاب می کنید.

بعد از سلام در چنین مقطع زمانی لازم به تذکر است که اصول کلی عدالت را بر پایه زور و اجبار بالای ملت ستم دیده تحمیل کرده اید و گروi های مافیایی، سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و غیره تیم هایی که به انگشت شما و باداران تان می رقصند ایجاد کردید تا خلایی برای حاکمیت رخ ندهد.

رییس جمهور در طول تاریخ کشوری به نام افغانستان موازی با فقر سیاسی در یک جهت حرکت کرده است و هیچگاه سطح رهبری و حاکمیت این جامعه انسانی نتوانستند چاره ای برای بیرون رفت از این واژه ی بدنام را دریابند. هیچ پیشوای این سرزمین اندکترین توجه به مدرنیت روشنگری و نوآوری اندیشه سیاسی و فلسفه حاکمیت مکانیکی نکرده است.

خواه خواسته و یا ندانسته و یا هم مطلق به جهالت غرق بودند و جایگاه قومی خود را مقدم شمرده خدمت به یک کتله مشخص فاشیستی انجام داده است. اینکه ما شاهد حال وضعیت هستم به مراتب بیشتر گذشته سیاهی تاریخ را شما انجام داده اید و یک یک لکه ننگین تاریخ قرن جدیده در پیشانی شما و حلقه فاشیستی شما مهر زده شده است. مگر نه خود می دانید.

ریس جمهور؛ آیا می دانید که چگونه ایدیولوژی انقلابی ظهور می کند؟
در قاموس و اصولنامه ادبیات حکمروایی سیاست بشری، انقلاب عبارت از عصیان و طغیان علیه نظام دیکتاتور مستبد و وضعی که بر آنها حاکم است برای به وجود آوردن یک وضع دیگر و نظم دیگری که مورد آرزوی آنها و آرمان و ایده‌ آل آنها است برپا می شود پس ریشه اش در نارضایی‌ و خشم‌ عامه مردم علیه حکومت ظالم و مستبد می باشد از یک طرف سرکوب رهبران احزاب، گروه ها و نخبه گرایی ها شدت میابد در آرزوی طلب‌ خواسته‌ های مردم و عدالت اجتماعی توسط دولت زمان و از طرف دیگر وحشت و دهشتی تمامی نقاط محدوده معین و مشخص بری و فضایی یک کشور را احاطه می کند و به نحوی تسلیم گروه ها و ماشین های آدم کشی سپرده می شود.

حکومت افغانستان مال شخصی کسی نیست، مربوط به کدام جناه و سمت مشخصی نمی شود، تشکیلات دوایر دولتی و ملکی مربوط به یک زبان نمی شود و ما بحیث اتباع از این مملکت حق داریم وقتیکه بی عدالتی را می بینیم، بی انصافی را می بینیم و می بینیم که مملکت ما را یک کتله مشخص و گمراه که دایما به منافع شخصی اندیشیده به طرف پرتگاه می برد حق ما است که صدا بلند کنیم.

حکومت فاسد را بنا کردید با امضای پیمان ننگین کابل واشنگتن، مفسدین و خاینین را نظر به سلیقه های شخصی تان به قدرت رساندید هیچگاه مردم افغانستان موافق نبودند در این امر،
تمام اقوام این سرزمین ادعا داریم که همین کشور از ما است و ما باید اداره اش کنیم. ما وقتیکه می گویم بحیث اتباع افغانستان می گویم و به کسی این اجازه را هم نمی دهیم که ما را تقلیل بدهند و در ذهنیت مردم افغانستان کوچک بسازند در حالیکه شما رییس جمهور و قوم لوگری شما علیه ملت ما قیام سیاسی می کنید در اصل یک کتله بی ریشه هستید و موجود ناشناخته.

از دید تاریخ سیاسی ما ریشه داریم، ما تاریخ زرین را رقم زدیم و امپراطوری های بزرگی را اداره کرده ایم و ما هستیم که یکپارچگی افغانستان را حفظ کرده ایم و ما هستیم که مردم را بسیج کرده می توانیم و ما هستیم که در ولایات گردهمایی های بزرگ را سازمان داده می توانیم در حالیکه در دولت هم نیستیم اما اعتراضات ما تمثیل نسبی دموکراسی نوین است و این حق ما است اگر به خواسته های مشروع ملت به زوترین فرصت توجه صورت نگیرد قیام عمومی را شکل می دهیم این حکومت تک قومی و تک محوری را خاتمه خواهیم داد.

دیروز ما فکر می کردیم که با بودن در درون دولت می توانیم باعث تغییر شویم وقتیکه فضا بالای ما تنگ شد، زمینه ها از بین رفت امروز بسیار با جرات در داخل مردم افغانستان همین داعیه را با بسیج مردمی پیش می بریم و این حق ما است. ما دیروز به این خاطر انتقاد نمی کردیم که شریک حاکمیت بودیم اما وقتیکه حاکمیت به طرف شخصی شدن، گروهی شدن، مافیایی شدن، لوگری شدن، پشتونیزم شدن رفت و عیله ابزاری برای سرکوب قرار گرفت و از این شویه قدرت مطلقه دولت برای ترویج بیشتر فضای دشمن، انتحار و انفجار تا ترور شبکه ای و زنجیره ای نخبگان استفاده شد راه خود را جدا ساختیم و آمدیم و می خواهیم که با بسیج مردم تحول ایجاد کنیم.

ارج گذاری شماها عبارت است از تقویه طالب و داعش در سراسر افغانستان، بازنگهداشتن مرزها برای غارتگران و مداخله گران خارجی، فرمانبرداری شماها از ایجادگران تروریزم در کشورهای اسلامی و باداران شما آمریکا، انگلیس، پاکستان و کشورهایی که دایما ضرر اش به افغانستان رسیده است.

نهادینه کردن نفاق در جامعه و انواع مختلف تعصبات، پلان طرح ترور جنرال دوستم از طرف شما، به حاشیه راندن دیگر اقوام به غیر از حلقات فاشیستی خودتان، کشاندن جنگ از سه استقامت به سمت شمال، سقوط ولایات شمال به دست مخالفان، کشاندن گروه داعش در افغانستان و هزاران معضلی که سرنوشت ملت را به تباهی کشانید.

نسل جدید کشور با تمام درک و فهم هم پذیری دارد و دیگر دنباله رو نیست و مطمین هستیم تحول بزرگی خواهیم آورد تا دیر نشده به این سلطه طلبی جایگاه قومی نقطه پایان دهید.

درویش

مشاهده در منبع اصلی