اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

زمین لرزه در بدخشان خساره وارد کرده است

بدخشان 11دلو باختر
مر کز زمین لرزه در افغانستان ولسوالی جرم بدخشان گفته شده است .
نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان به خبر نگار آژانس باختر گفت که هنوز آمار تلفات انسانی در سطح آن ولایت دردست نیست امادراین رویداد ده ها خانه مسکونی ویران وده ها مواشی در ولسوالی  های جرم وشهدا تلف شده اند . برمک بامی

مشاهده در منبع اصلی