اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

عواید وزارت اطلاعات و فرهنگ چهارونیم درصد افزایش یافته است

کابل باختر 11 دلو
پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارات اطلاعات وفرهنگ امروزدر نشستی با روسای تصدی های آن وزارت گزارش از کارکرد های آنها  را شنید.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین نشست که داکتر نجیب الله وردگ معین عواید و گمرکات وزارت مالیه وسید رضا میثم حسینی مشاورمعینیت مالی و اداری وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز حضورداشتند ، روسای مطابع آزادی ،  تصدی هوتل ها و تصدی افغانتورگزارش کارکرد ها و عواید یک سال گذشته وبرنامه های آینده اداره های مربوط  شان را ارائه کردند.
آنان ضمن برشمردن یک سلسله مشکلات فرا راه ،  پیشنهادات و نظریات شان را به خاطر بهبود امور فعالیت ها و افزایش عواید اداره های مربوط  شان ارائه کرده خاطرنشان ساختند که با وجود یک سلسله مشکلات باز هم نسبت به سال گذشته درعواید اداره های مربوط شان افزایش رونما گردیده .
همچنان آنان خواهان همکاری وزارت مالیه دررابطه به اجرای بودجه برای پروژه های بازسازی وتوسعه یی آن تصدی ها شدند.
همینگونه مشاور امورمالی و اداری معینیت مالی و اداری وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به عواید وزارت اطلاعات وفرهنگ معلومات داده گفت که عمده ترین عواید این وزارت را دوبخش تشکیل میدهد،  یکی تصدی ها و دیگر جواز ها .
وی افزود که درمجموع عواید وزارت اطلاعات وفرهنگ  درمقایسه به سال گذشته چهارو نیم درصد افزایش یافته است.
معین وزارت مالیه نیزازهمکاری آن وزارت با وزارت اطلاعات وفرهنگ اطمینان داده گفت که دررابطه به نیازمندی ها و برنامه های یاده شده طرح های را آماده ساخته  وبه کمیته اقتصادی ارائه می نمایند .
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ضمن آن که برتلاش های  بیشتر روسای تصدی های آن وزارت تاکید کرد ، گفت که اگرپdشنهادات و خواسته تصدی ها برآورده شود عواید این وزارت درسال آینده بیشتر ازاین خواهد شد.
احمدضیا احمدی  

مشاهده در منبع اصلی