اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

حزب اسلامى شعور سياسى مردم را به سخره گرفت

برنامه سياه و سفيد نتوانست سايه روشن ها و ابعاد تاريك توطيه فاشيسم را (در گروگان گرفتن قانون مصوب مجلس نمايندگان توسط ارگ) تعريف كند و از منطق شهروندى بدرستى دفاع نمايد.

متاسفانه شركت كنندگان با پرداختن به عموميات و عدم آمادگى درست نتوانستند افكار عمومى را جهت بدهند و گره هاى كور غير قانونى و مغاير قوانين متعارف جهانى را در فرمان تقنينى ریيس حكومت وحدت ملى بازنمايند.

کسانیکه هنوز تكليف خود را با مفاهيم مدرن شهروند محورى، حقوق بشر و پذيرش تنوع و تكثر هويت فرهنگى حل ننموده اند، چگونه می توانند گره از کار فروبسته کشور بگشایند؟ موضوع اقليت و اكثريت هنوز در ذهن افغان ها حاكم است و اصل شهروندى را با مفاهيم مدرن نپذيرفته اند.

مسله اصلى اين است كه فاشيسم تاكيد دارد تا به صورت غير قانونى واژه جعلى و تحميلى افغان را بدون درنظرداشت استانداردهاى حقوقى، قانونى و بين المللى در شناسنامه ها بياورد درحالیکه گزينه هويت قوم و ذكر ملت در برگه اصلی شناسنامه ها غير استاندارد و مغاير عرف بين المللى مي باشد، زيرا در Database تمام اين معلومات ثبت می گردد و نیاز به برجسته سازی در برگه اصلی نمی باشد. بهتر بود در این برنامه ابعاد مثبت قانون مصوب مجلس نمایندگان و تاثیر منفی و نفاق افکنانه فرمان غیرقانونی رییس حکومت وحدت ملی شکافته می‌شد.

نماينده حزب اسلامى سطح شعور اجتماعى و سياسى مردم را به سخره گرفته و هنوز نمى داند كه جهان امروز تعريف مدرن از شهروند ارايه می دهد و تبعه و تابع و مالک و مملوک به تاریخ پیوسته است.

قانون اساسى يک قرارداد اجتماعى دوطرفه و ميثاق ميان مردم و حكومت است و شهروندان حق دارند مطابق نیاز زمان و درخواست مردم همیشه مورد تجدیدنظر قرار بدهند، به عبارت دیگر ميثاق ملى مطابق ضرورت هاى زمان و آرا مردم هميشه در حال تغيير است. آنچه كه در اين بحث مغفول ماند تشريح قانون مصوب مجلس نمايندگان و تعريف اصل شهروندى مطابق معيارهاى بين المللى مي باشد.

فربه ساختن ابعاد سیاسى و قومی بحث و دور شدن از نکات قانونی قانون مصوب مجلس نمایندگان و شکافتن پیامدهای ناگوار فرمان تقنینی فاشیسم از نقاط ضعیف این گفتگو بود.
عدم تاکید مجدد شرکت کنندگان در اجرای کامل قانون مصوب مجلس نمایندگان و پرداختن به حاشیه های بحث افکار عمومی را نتوانست روی تنها گزینه قانونی متمرکز بسازد.

خراسانی

مشاهده در منبع اصلی