اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

امین کریم یک بیسواد است

امين كريم از افراد رده اول حزب اسلامى حكمتيار، روز گذشته در برنامه "سياه و سفيد" از فرط توهم خود بزرگ بينى، ولى در واقع بیسوادى، بر خلاف همه فيلسوفان حقوق، قانون اساسى را كاملا قدسى و آن را جهانى عنوان كرد و همچنین آن را از نواميس ملى بر شمرد!

ايشان اگر اندكى از سير تحولات نظام هاى حقوقى و چگونگى تكوين و قبض و بسط احكام آن آگاهى مى داشت، قطعا چنين حرف مزخرف و بيهوده و خنده آورى را نمى گفت زيرا در آن صورت مى دانست كه قانون اساسى كه بخشى از نظام حقوقى يك جامعه است، اساسا يك امر اعتبارى و فرضى و قراردادى و يك پديده سيال و تدريجى الحصول است و هويتى جارى و جمعى دارد و در پاسخ به نيازها و مطالبات آن جامعه به وجود ميآيد و تدوين مى شود.

هر گاه سرشت پويايى و تحول پذيرى جامعه، الگوهاى زندگى مردم را در ابعاد مختلف دچار دگرگونى كند، نظام حقوقى و به تبع آن قانون اساسى آن جامعه در معرض تزلزل و بازبينى و تجديدنظر قرار مى گيرد و در نتيجه چيزهايى از آن كم يا بر آن افزوده مى شود.

لذا قانون اساسى ما نه ناموس بلكه خادم جامعه ما است و بايستى ديانيزم درونى آن طورى باشد كه بتواند پا به پاى تحولات اجتماعى و سياسى و فرهنگى جامعه حركت كند و به حاجات تازه مُلك و مردم پاسخ بدهد.

عبدالله پیمان

مشاهده در منبع اصلی