اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 میزان , 1398

آیا اظهارات اخیر ترمپ تغییر در پالیسی امریکا در قبال افغانستان است؟

مشاهده در منبع اصلی