اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

پروژه های مربوط به برق بامیان از سوی کمیسیون تدارکات تایید شد

 سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان  از تایید شدن پروژه‌های مربوط به برق بامیان از طرف کمیسیون تدارکات ملی کشور خبر می‌دهد.
دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری درخبرنامه گفته که پروژۀ انتقال لین برق ۲۲۰ کیلوولت از دوشی الی بامیان که از مدتی تحت پروسۀ تدارکات قرار داشت، طی دو جلسه از سوی کمیسیون تدارکات منظور شد.
در خبرنامه گفته شده که این پروژه در حقیقت شامل سه پروژۀ مرتبط به هم می‌باشد که شامل پروژه‌های تجهیزات و تدارکات، قرارداد پروژه و قرارداد پروژۀ تدارکات تجهیزات می‌باشد.
 دفتر مطبوعاتی آقای دانش گفته بخش اول پروژه دربر گیرندۀ قرارداد پروژۀ تدارک تجهیزات، دیزاین، تهیه، نصب، تست، و مونتاژ شبکۀ توزیعی برق بامیان‌است.
به اساس خبرنامه، از میان چندین شرکت پیشنهادی، شرکتی به نام شیاما پاور اندیا لمیتد از کشور هندوستان برنده اعلام شده که هزینه ساخت آن نیز ۲۴۱۳۲۵۹۶ میلیون دالر امریکایی تعیین شده‌است.
بخش دوم این پروژه شامل قرارداد پروژۀ تهیه، نصب، دیزاین، و مونتاژ برق ۲۲۰ کیلوولت سب استیشن بامیان است که شرکتی از کشور چین از میان چندین شرکت پیشنهادی برنده اعلام شده و هزینۀ ساخت این بخش پروژه نیز ۱۱۶۹۴۹۷۴ میلیون دالر امریکایی گفته شده‌است.
و بخش سوم آن نیز شامل قرارداد پروژۀ تدارکات تجهیزات، دیزان، تهیه، نصب، تست و مونتاژ لین برق ۲۲۰ کیلوولت از دوشی الی بامیان می‌باشد که بازهم شرکتی از کشور هندوستان از میان چندین شرکتی پیشنهادی برنده اعلام شده و هزینۀ آن نیز ۴۳۸۶۱۶۲۴ میلیون دالر امریکایی گفته شده‌است.
گفتنی‌ست که مدت تکمیل سه پروژۀ مرتبط به برق ۲۲۰ کیلوولت از دوشی به بامیان ۲۱۶۰ روز تعیین شده‌است که شرکت‌های پیمان‌کار مکلف به اجرای آن می‌باشند.

مشاهده در منبع اصلی