اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 12 قوس , 1397

به جاده یک طرفه صلح باید پایان داد

صلح همواره پروسه  دو طرفه است که بر اساس مذاکره دو طرف صورت می گیرد و نتایج آن نیز برای هر دو طرف قابل قبول باید باشد. تنها صلحی که سال ها است به صورت یک طرفه و در فقدان وجه مشترک بین طرفین، به پیش می رود و …

مشاهده در منبع اصلی