اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

بیش از یکصدو بیست زن در سمنگان آموزش میبینند

ایبک  باختر 10 دلو
برای یکصدو بیست وپنج زن زمینه آموزش حرفه ها زبان ترکی و سواد در سمنگان فراهم شد
کرام الدین برفکی رئیس کار و امور اجتماعی سمنگان به خبر نگار آژانس باختر گفت،که اعضای خانواده شهدا و معلولین وزنانی که از نعمت سواد بی بهره اند در این برنامه گنجانیده شده اندوبرای ششماه حرفه های خیاطی ،گلدوزی ،قالینبافی،آموزش زبان ترکی وسواد فرا خواهند گرفت.
رئیس کار و امور اجتماعی سمنگان  افزود که در پایان این برنامه برای فارغان مطابق به  حرفه شان وسایل و ابزار کار نیز توزیع میشود.
او اضافه کرد این برنامه از سوی موسس تیکای ترکیه راه اندازی شده است . قایم

مشاهده در منبع اصلی