اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

پیشبینی وضع هوای برخی از ساحات کشور

کابل باختر10 /دلو
اداره هواشناسی وضع جوی بعضی از مناطق کشور را در 24 ساعت آینده بر اساس سانتی گرید چنین گزارش داده است.
کابل، هوا، ابروبارنده گی بلندترین درجه حرارت(6) پاینترین(3-)
سالنگ شمالی، آفتابی بلندترین درجه حرارت(5-) پاینترین(10-)
سالنگ جنوبی، آفتابی بلندترین درجه حرارت5-) پاینترین(9-)
قندهار، ابربلندترین درجه حرارت(10) پاینترین(3)
بامیان ، ابر وبارنده گی بلندترین درجه حرارت(6) پاینترین(7-)
هرات، ابروبارنده گی  بلندترین درجه حرارت(2) پاینترین(12-)
فراه، ابرو بارندگی درجه حرارت(8) پاینترین(1-)
مزار شریف، ابروبارنده گی درجه حرارت(9-) پاینترین (13-)
کندز، ابروبارنده گی  بلندترین درجه حرارت(2-) پاینترین(8-)
جلال آباد، ابروبارنده گی بلندترین درجه حرارت(11) پاینترین(5-)
غزنی، ابروبارنده گی بلندترین درجه حرارت(5) پاینترین(7-)
لشکرگاه، ابروبارندگی درجه حرارت(12) پاینترین(0)
خوست، ابروبارند گی بلندترین درجه حرارت(8) پاینترین(2-)
جبل السراج، ابروبارنده گی  درجه حرارت(7) پاینترین(1-)
میمنه، ابروبارنده گی بلندترین درجه حرارت(6-) پاینترین(11-)
تالقان، ابروبارنده گی بلندترین درجه حرارت(1) پاینترین(8-)
فیض آباد، ابروبارنده گی بلندترین درجه حرارت(5) پاینترین(5-)
لوگر، ابروبارنده گی بلندترین درجه حرارت(6) پاینترین(5-)
قلعه نو، ابروبارنده گی بلندترین درجه حرارت(7) پاینترین(10-)
فیروز کوه ، ابروبارنده گی بلندترین درجه حرارت(2) پائینترین10-)
شبرغان ، ابروبارنده گی بلندترین درجه حرارت(4) پاینترین(3-)
طلوع آفتاب(6) و (52) دقیقه و غروب آن(5) و (20) دقیقه
ختم/فرزانه

مشاهده در منبع اصلی