اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

غنی نمی تواند انسانی فکر کند

نمى دانم در كنار غنى هيچ انسان با شعور و با خرد است كه برايش مشوره دهد و بگويد كه وظيفه رييس جمهور انتقام گرفتن نه بلکه گزينش راه كارهایى است كه قادر باشد امنيت را به معناى ژرف كلمه به ارمغان آورد.

غنى و اطرافيان اش مانند يک باند مافياىی يک گروه فاشيستى را در ارگ جمع كرده است و هر روز مصروف توطيه عليه مخالفين سياسى، منتقدين و نيروهایی است كه به تبار اش ربط ندارند مصروف است و شكى ندارم كه نيم قلب قبيله ای اش با طالبان است و نيم ديگر آن با آمريكاى ها.

غنى به هر چه باور داشته باشد اما به عدالت اجتماعى، برابرى اقوام و تبارها، دموكراسى، تقسيم مساويانه ثروت و ارزش هاى انسان ساز باور ندارد. غنى از دامن فرهنگ غژدى نشينى و صحرا گردى چكيده است و در جامعه قبيله ای جوان شده است و در كانون هاى كاپيتاليزم وحشى آمريكا شخصيت اش شكل گرفته است چنين مخلوطى نمى تواند انسانى فكر كند.

نجیب سلام

مشاهده در منبع اصلی