اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 3 قوس , 1397

بدهکاری ١٧٠ ميليون افغانى ادارات دولتى و مردم پروان از شرکت برشنا

مسئولان در شرکت برشنا در ولايت پروان مى گويند که برخى ادارات دولتی و مردم  از سال ۱۳۹۲ بدينسو ۱۷۰ميليون افغانی از بابت پول صرفيه برق مقروض اند که اين مسئله سبب شده تا روند برق رسانی به مناطق نيازمند با مشکل روبرو شود.
عبدالناصر احمدی رييس شرکت برشنا ولايت پروان گفت:”درمجموع در حدود ۱۷۰ميليون افغانی که مردم و ادارات دولتی مقروض هستند، ۸۰ ميليون افغانى آن مربوط ادارات دولتى  می شود و در صورتيکه آنان پول برق خود را نپردازند ما چاره جز قطع لين برق آنان نداريم.”
در این حال، مسئولان اداره آب رسانی با قبول بدهکاری از شرکت برشنا می گويند که باشندگان اين ولايت ۴۳ ميليون افغانی از اداره آبرسانى بدهکار اند و حاضر به پرداخت اين پول نيستند.
محمد نظير رييس آب رسانی پروان گفت:”هرگاه مردم پول صرفيه آب را نپردازند، ما پول برشنا را داده نمی توانيم، برشنا برق ما را قطع می کند و ما هم نمی توانيم به مردم آب برسانيم و دراين صورت  بيشتر آسيب را مردم مى بيند.”
از سوی دیگر شماری از باشندگان اين ولايت می گويند که مسئولان شرکت برشنا در هنگام ميتر خوانی پول صرفيه برق مردم  را چندين برابر حساب مى کند که پرداخت در توان مردم نيست.
 فريد احمد رباطی وکيل ناحيه يازدهم شهری شهرچاريکار گفت که برشنا شرکت هم مشکل خود را دارد ، درست ميترخوانی نمی کنند ۳ را ۳۰ جور می کنند.
وی افزود که برخی از مشترکين برق هستند که  مصرف کم دارند، در خانه شان فقط يک چراغ دارند، اما مصرف برق آن شش هزار می آيد اينکه دليل اش چه است، تا هنوز مشخص نشده است.
قابل ذکر است که به گفته مسوولان، برخی زورمندان هستند که صرفيه برق را پرداخت نمی کنند و برشنا هم توانايی گرفتن از آنان را ندارد باز آمده مصارف آن را سر مردم عام می اندازد.

مشاهده در منبع اصلی