اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 عقرب , 1397

هفده سال پس از حضور آمریکا در افغانستان

مشاهده در منبع اصلی