اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 دلو , 1397

جامعه ی ما تجزیه شده است

ما از تجزیه می ترسیم و تجزیه طلبی را ننگین می دانیم اما اگر ژرف ببینیم جامعه ی ما جامعه ی تجزیه شده است.

در هیچ موردی اجماع نداریم، تفاوت را نمی پذیریم، از تغییر و دگرگونی خوش مان نمی آید، با هم نمی توانیم گپ بزنیم و به نقد همدیگر و گذشته و حال بپردازیم، از تاریخ خویش تعریف های متضاد و کاملا ناهمگون داریم، تاریخ و باورهای سیاسی ما را بیشتر دروغ و ننگ و غیرت رقم می زنند تا زندگی و امروز ما.

افغانستان چهل سال و اندی است که در بی امنیتی و جنگ به سر می برد. آنجا ما با هم می جنگیم، کشورهای منطقه می جنگند و زورمندان جهانی می جنگند. وطن ما بالاترین رکورددار جنگ های نیابتی و جنگ ها برای دیگران است. دیگران منافع دارند، برنامه دارند و سود و زیان خویش را می شناسند اما ما از منافع خویش تعریف یگانه یا ملی نداریم، ما تقسیم شده ایم در خط های منافع دیگران و برنامه ی یگانه و همه پذیر برای جغرافیای خویش نداریم.

احزاب و نیروهای سیاسی یا افزار دیگران اند یا مصروف درگیری های خودی و تصفیه حساب های گذشته ی خونبار و پر درد. ما مستقل بودن را تجربه نکرده ایم و از آزادی می ترسیم. ما همیشه به حامی اندیشیده ایم تا به خود و توانایی خود.

فريد مزدک

مشاهده در منبع اصلی