اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 17 اسد , 1397

سربازان یک حوزه پولیس کابل رشوت می گیرند

سربازان یکی از پوسته های امنیتی پولیس کابل از چندی بدینسو از کسانیکه برای تعمیر و آبادی منازل شان مواد ساختمانی می برند از هر موتر مواد ساختمانی (خشت، ریگ، سمنت، گادر … ) پول می گیرند، (البته به استثنای قوماندان ها و افراد تفنگ به دست)

یکی از بزرگان این منطقه دلیل گرفتن رشوه از مردم را عدم قانونی بودن ساخت و ساز ساحه مذکور می خواند. به گفته یکی از بزرگان این ناحیه چند موتر باربری نوع مازدا در این منطقه با سربازان یکی ازین پسته های پولیس در رشوه گرفتن از مردم دست دارند.

وی می افزاید: سربازان پولیس این پوسته به دیگر موترهای سایر مناطق اجازه آوردن مواد ساختمانی را نمی دهند تا زمینه رشوه گرفتن و واریز هنگفت پول به جیب این دریورها و توسط ایشان به سربازان پوسته فراهم شود.

این بزرگ منطقه در نماز جمعه با اهالی یکی از مساجد خاطر نشان ساخت که سر از شنبه به ناحیه متذکره رفته و در صورت عدم رسیدگی به مشکلات مردم دست به راهپیمایی گسترده زده و خواهان به دادگاه کشانیدن مسوولین این اداره پولیس خواهند شد.

رحمت نیکان

مشاهده در منبع اصلی