مطالب مرتبط:

مسکو خواستار راه اندازی مذاکرات مستقیم بین کابل و طالبان می باشد

مطالب اخیر