اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 دلو , 1397

پس از سالیان سال نداي مقاومت از بلخ بلند شد

ايستادگي و مقاومت عطا محمد نور در برابر تماميت خواهي ارگ از جنس مبارزات امير حبيب الله كلكاني و احمدشاه مسعود است. «نه» گفتن در برابر گسترش هژموني و سلطه قدرت قومي كابل هر از گاهي ضرورت است. نود سال پيش يک عياربچه (حبيب الله كلكاني) از شمالي برخواست و به قدرت قومي «نه» گفت و تاج تخت و سلطه قومي را تار و مار كرد و استبداد تاريخي يک و نيم قرنه ي قومي را درهم شكست پس از آن احمدشاه مسعود (قهرمان ملي) و استاد رباني نيز در برابر زياده خواهي قدرت قومي قرار گرفتند و سياست و قدرت را از چنگال قوم محور به مردم باز گشتاندند و زمينه مشاركت مردم را در سياست مساعد ساختند و تا سال 2001 ادامه يافت اما سوگمندانه پس از کشته شدن قهرمان ملي بر بنياد فيصله سياسي نشست بُن حاكميت قومي دوباره در ارگ ريشه گرفت.

سلطه و اعمال سياست قومي در 17 سال گذشته به قدري ريشه گرفت كه ارگ يكبار دگر شبه پادشاهي شد. مردم افغانستان روحيه مقاومت و ايستادگي را در 17 سال گُم كرده بودند. اين گم شده بايد بازگردد تا روحيه اي مقاومت زنده شود. اينک پس از 17 سال نداي مقاومت براي تحقق عدالت اجتماعي از بلخ بلند شد. مقاومت و ايستادگي نور بلخ در برابر كانون هاي توطیه ارگ از جنس مبارزات اعلي حضرت امير حبيب الله كلكاني و مسعود است. عطا محمد نور در آزمون تاريخي قرار گرفته او با ايستادگي خود دور تازه اي آزادي خواهي را در كشو رقم زده نور مي تواند آغازگر يک فصل جديدي در سياست كشور باشد تا بت هاي كاذب را درهم بشكند. اينبار بلخ تابو شكني مي كند و نور حبيب الله وار بر قدرت قومي نقطه پايان مي گذارد.

هارون معترف

مشاهده در منبع اصلی