اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 25 اسد , 1397

غنی نیر مانند ترامپ به داکتر روانی نیاز دارد

اخیرا نظر به تقاضای گانگرس و مردم آمریکا دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا مورد معاینات روانی قرار گرفت زیرا پندار، گفتار و رفتار او غیرنرمال بود و آمریکا را به خطر مواجه ساخته است اما ترامپ 71 ساله رفتار غیر نرمال خود را ناشی از نبوغ سیاسی خود می شمارد. این اولین باری است که رییس جمهور آمریکا مورد آزمایش روانی قرار می گیرد. بدبختانه رییس جمهور افغانستان نیز ضرورت به معاینات روانی دارد. وضعیت روانی او خیلی خطرناک تر از ترامپ است که ممکن است دست به خود کشی بزند و یا به قیمت جان شهروندان افغانستان تمام شود اما رییس جمهور افغانستان حرکات غیر عادی مثل جیغ زدن و دشنام دادن به مردم کشور را ناشی از نبوغ تفکر جهانی خود معرفی می کند.

در این روز ها سلامت جسمی و روانی او بخاطر زور آزمایی با والی بلخ خیلی وخیم شده است. کاخ سفید همان داکتری که ترامپ را معاینه کرد باید برای معاینه رییس جمهور دست نشانده خود به افغانستان بفرستد. اگر این مساله جدی گرفته نشود حضور جامعه جهانی در افغانستان و مردم این کشور با مصیبت های غیرقابل پیش بینی مواجه خواهند شد. چنانچه او اخیرا تروریستان خطرناک گلبدینی، داعشی و طالبی را از زندان به جان مردم افغانستان و رقیبان سیاسی اش رها کرد.

هارون امیرزاده

مشاهده در منبع اصلی