اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 دلو , 1397

در میان امیدها و نگرانی ها

زندگی صحنه «عمل» است و میلیون ها مردم با امید و نگرانی به این فکر اند که رویارویی ارگ و بلخ به کجا می انجامد؟

از نگاه «نظری» هر کسی که در جهت تضعیف و سرنگونی این حاکمیت فرعونی حتی یک گام کوچکی بردارد قابل دفاع و پشتیبانی است و از نگاه «عملی» مقاومت کنونی استاد عطا در مقابل قدرت طاغوتی غنی و اتمر و نه گفتن در برابر «فرمان کابل» در تاریخ یکصد ساله کشور بی مانند است همین ایستادگی و نه گفتن به ذات خود بزرگ ترین دستاورد و ادامه راه مسعود است.

استاد عطا حالا از زبان مردم سخن می گوید، مورد پشتیبانی وسیع مردم در سراسر کشور قرار گرفته و با گذشت هر روز بر محبوبیت او افزوده می شود. اعتراف استاد عطا به اشتباهات گذشته اش نشانه خردمندی او است و امیدواری های زیادی بوجود آورده که با پند از اشتباهات گذشته این کشتی شکسته را به ساحل مقصود برساند. می دانم که ما همه مارگزیده شده ایم و از ریسمان دراز می ترسیم. بزرگان گفته اند: «به همه اعتماد داشتن خطرناک است ولی به هیچ کس اعتماد نداشتن خطرناک ترین است» اما فعلا یگانه چراغ امیدی که در کشور می درخشد همین نوری است که در بلخ روشن شده است.

لعلزاد

مشاهده در منبع اصلی