اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 دلو , 1397

دیوار کج بودجه سازی در افغانستان

بودجه سال 1397 افغانستان که اوایل ماه جدی به پارلمان ارایه شده بود و یک بار رد شد، دیروز از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد. تصویب بودجه در زمان کم و بدون صرف وقت زیاد در چانه زنی های اعضای پارلمان با حکومت بر سر…

مشاهده در منبع اصلی