اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 دلو , 1397

برداشت آزاد: به کدامیک بیشتر می آید ع یا غ ؟

مشاهده در منبع اصلی