اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 2 حمل , 1397

ختم وظيفه ديپلومات ها پيش از وقت

قرار است تعداد زيادى از ديپلومات های وزارت خارجه در نمايندگى هاى سياسى خارج بدليل عدم بلديت زبان انگليسى و سواد ناكافى پيش از وقت ختم وظيفه شده به كابل طلب شوند.

فرم هاى ارزيابى اين دسته قابل قبول اداره امور قرار نگرفته و بعضا توسط واسطه ها و آشنايان شان به نفع شان دستكارى و جعل شده است.
به نقل از اداره امور در سطح رهبرى وزارت خارجه هم تغييرات و تبديلى زياد انجام خواهد شد.

قرار گزارش هاى واصله از اداره امور رياست جمهورى بزودى وزير خارجه و معين هاى سياسى و ادارى اين وزارت بدليل عدم رضايت شخص رييس جمهور از كار بركنار شده به پست هاى ديگر انتقال داده مي شوند.

حدود يكصد و بيست تن از ديپلومات ها كه به لسان انگليسى تسلط ندارند پيش از وقت ختم وظيفه شده به مركز وظيفه مي گيرند.
چندين سفارتخانه و قونسلگرى بطور دايمى بسته مي شود. اين تصميم ارگ يك گام ديگر بسوى مديريت انتخابات رياست جمهورى مي باشد.

دور كردن اقارب و وابستگان حامد كرزى نیز می تواند یکی از اهداف اين تبديلى ها باشد.

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)

(Visited 4 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی