اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 26 اسد , 1397

ختم وظيفه ديپلومات ها پيش از وقت

قرار است تعداد زيادى از ديپلومات های وزارت خارجه در نمايندگى هاى سياسى خارج بدليل عدم بلديت زبان انگليسى و سواد ناكافى پيش از وقت ختم وظيفه شده به كابل طلب شوند.

فرم هاى ارزيابى اين دسته قابل قبول اداره امور قرار نگرفته و بعضا توسط واسطه ها و آشنايان شان به نفع شان دستكارى و جعل شده است.
به نقل از اداره امور در سطح رهبرى وزارت خارجه هم تغييرات و تبديلى زياد انجام خواهد شد.

قرار گزارش هاى واصله از اداره امور رياست جمهورى بزودى وزير خارجه و معين هاى سياسى و ادارى اين وزارت بدليل عدم رضايت شخص رييس جمهور از كار بركنار شده به پست هاى ديگر انتقال داده مي شوند.

حدود يكصد و بيست تن از ديپلومات ها كه به لسان انگليسى تسلط ندارند پيش از وقت ختم وظيفه شده به مركز وظيفه مي گيرند.
چندين سفارتخانه و قونسلگرى بطور دايمى بسته مي شود. اين تصميم ارگ يك گام ديگر بسوى مديريت انتخابات رياست جمهورى مي باشد.

دور كردن اقارب و وابستگان حامد كرزى نیز می تواند یکی از اهداف اين تبديلى ها باشد.

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)

مشاهده در منبع اصلی