اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 12 جوزا , 1397

سه پروژه انکشافی در پروان به بهره برداری سپرده شد

چاریکار 24جدی:
سه پروژه انکشافی دیروز در ولایت پروان به بهره برداری  سپرده شد.
به گزارش خبرنگار اژانس باختر، این پروژه ها شامل اعمار دیوار احاطه تعمیر اداری ریاست احیا و انکشاف دهات ،  حفر یک حلقه چاه آب آشامیدنی به عمق یکصدوهشتاد و شش متر و شبکه آبرسانی در محوطه آن ریاست می باشد که به مصرف چهارمیلیون ویکصدوسی و چهارهزار افغانی از بودجه وزارت احیا و انکشاف دهات عملی شده است.
در مراسم افتتاح این پروژه ها محمد عاصم عاصم والی پروان صحبت نمود و گفت، برنامه هایی که از طرف ریاست احیا و انکشاف دهات در پروان تطبیق شده است ، تغییرات چشمگیری در زندگی مردم به خصوص روستا ییان به وجود آورده است.
وی گفت که اداره محلی پروان در همکاری با ریاست احیا و انکشاف دهات و سایر ادارات تلاش دارد تا در سال آینده پروژه های انکشافی موثرو سود مند برای  مردم تطبیق نماید. خالقیار

مشاهده در منبع اصلی