اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

معامله گران همیشگی دست و پاچه شده اند

بخصوص کسانیکه پانزده سال جمعیت اسلامی و رهبر جمعیت اسلامی استاد برهان الدین ربانی را فریب دادند و او را دست بسته تسلیم کرزی کردند، آنهاییکه مردم و جمعیت را دست کم گرفتند از آدرس های شخصی وارد معامله های ننگین تاریخی مانند معامله کنفرانس بن شدند، منافع ملت ما را با متاع ناچیزی یعنی دزدی بانک و سود شخصی و خانوادگی و رتبه های نظامی معامله کردند، حتی برهان الدین ربانی را چندین بار دور زدند.

حالا با دیدن رهبری جمعیت اسلامی در راس مذاکرات و نام حزب جمعیت اسلامی بعنوان طرف اصلی و اینکه دیگه برایشان فرصت فروش ارزش ها داده نشده است تحمل کرده نمی توانند دست و پاچه شد اند حتی اشتوک های خلموک شان را تشویق کردند که به ضد رهبری جمعیت اسلامی و به ضد استاد عطا در حمایت از غنی بیانیه صادر کنند اما سودی ندارند مردم چهره های اصلی همین جمع منافق معامله گر را می شناسند مردم در کنار جمعیت اسلامی بعنوان هویت سیاسی شان و در کنار استاد عطا محمد نور بعنوان نماد اقتدار و عزت خود تا آخر خط ایستاده هستند.

سنگ صبور

مشاهده در منبع اصلی