اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 12 جوزا , 1397

معنوی: حرف های عطا واقعی نیست

استاد ربانی از آدرس خود حرف می زد، مارشال فهيم از آدرس خود حرف می زد، احمد ضیامسعود چند بار رفت و برآمد در مخالفت و موافقت هر یک از اینها از آدرس خود حرفی را گفتند اما اين اولين بار است که خوب استاد (عطا محمد نور) مطرح ساخته که مه می روم و حق جمعیت را می گيرم اما ما فکر می کنيم که اين بازی يک بازی خطرناک است وضعيت را بدتر می کند. وقتی که يک چیزی واقعی نباشد، ساختگی باشد بسيار سخت است که دوام پيدا کند.

جمعیتی های کلانی را که مه همرایشان شناخت دارم و صحبت‌ هایی که داشتيم من فکر می کنم که يک بخش کلان شان زياد موافق نيستند. اگر بحث جمعیت در ميان بيايد خوب احمد ضیامسعود معاون جمعیت است و از غنی حمايت کرده بود، خوب بايد امو امتياز جمعیت اگه کل اش را نی بايد يک بخش اش را به احمد ضیامسعود می داد که مه فکر می کنم که شکايت احمد ضیامسعود نسبت به هر کس ديگه بيشتر است…

فضل احمد معنوی

مشاهده در منبع اصلی