اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 12 جوزا , 1397

قانون فقط برسر زبان ها و در لای کتاب ها است

در کشور ما قانون فقط بر سر زبان ها و در لای کتاب ها و کاغذ پاره ها بیشتر دیده می شود و وجود دارد نه در زندگی اجتماعی مردم. ما هر روز شاهد تصویب یک قانون نو در یک زمینه هستیم اما شاهد تاثیر محسوس و ملموس آن در اجتماع نیستیم. ما دیدیم که قانون منع دخانیات، قانون منع خشونت علیه زنان و ده ها قانون دیگر طرح شد ولی هنوز تاثیر و کارایی آن را در اجتماع ندیده ایم.

قانون منع خشونت علیه زنان آمد اما در اجتماع هیچ تغییر در برخورد مردان با زنان نیامد. وقتی که قانون منع خشونت علیه زنان از متلک گویی ها و متلک بازی های مردان در قبال زنان چیزی نمی کاهد، وقتیکه خواهر و مادر و زنان ما از خانه بیرون می شود تا برگشتن به خانه با صد تا نیش و کنایه، با صدتا نگاه جنسی، با صد تا خشونت جنسی رو برو می شنود. دیگر بودن و نبودن قانون منع خشونت چه فرقی به حال ما زنان دارد؟ اگر زنی مورد خشونت نگاه جنسی و یا متلک گویی های یک مرد در کوچه و بازار قرار بگیرد و به پولیس مراجعه کند، پولیس پی گیری نمی کند که هیچ گاهی به آن زن چند تا حرف نیش و کنایه دار هم نثار می کند پس تصویب این قوانین چه فایده!

شبنم پوپلزی

مشاهده در منبع اصلی