اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

عبدالله در نقش دو جنسه (هویت و قومیت)

داکتر عبدالله از نظر هویتی در میان ولایت‌ های قندهار و پنجشیر که هر دو نقش مهم سیاسی در افغانستان دارند قرار گرفته است او تا هنوز نمی‌ داند که خود را پنجشیری بگوید و یا قندهاری. به همین لحاظ گاهی در سخنرانی‌ ها دیده شده که وی خود را متعلق به قندهار خوانده درحالیکه وابستگی سیاسی و مردمی با پنجشیر دارد. بنابراین وی یک ‌قندهاری- پنجشیری است و این خاصیت هویتی برای او شرایط شبیه آدمیان نیمه مرد و نیمه زن را خلق کرده که در یک جنس تعریف نمی‌ شوند. به همین لحاظ است که در تصمیم‌ گیری های سیاسی او یک آدم دلهره و دلواپس است او نه از هویت تاجیک‌ ها و تمدن فارسی زبانان دفاع می‌ تواند و نه هم پشتون خالص شده می‌ تواند در میان این دو هویت قومی تلفیق شده است.

نقش حکومتی
عبدالله عبدالله با اتکای به آرای و حمایت مردم پس از کشمکش‌ های انتخاباتی سرانجام به ریاست اجرایی تن داد هر چند او پیروز انتخابات پنداشته می‌ شد درحالیکه نهاد ریاست اجرایی در قانون اساسی افغانستان جایگاهی حقوقی ندارد. از همین‌ رو نقش وی در ساختار دولتی تعریف نشده باقی مانده است او در سیاست و ساختار کشور نیز همانند یک ترنس‌ جندر است نه اپوزسیون و مخالف دولتی است که با نقد نهادهای حکومتی طرح و برنامه ارایه بدهد و نه هم از صلاحیت لازم برخودار است که اعمال قدرت نماید. او در میان طیف سیاستمداران افغانستان نمی‌ داند که نقش او در کجا است گاهی از خود نقش اپوزسیون را به نمایش می‌ گذارد و گاهی هم اکت یک مقام صلاحیت دار می‌ نماید. درحالیکه با سپری شدن سه سال حکومت وحدت ملی بوضوح دیده شده که او در میان اپوزسیون و مقام صلاحیت قرار دارد.

نوعیت لباس و علایق مفرط به آرایش
انتخاب لباس و علایق افراطی عبدالله به آرایش او را در میان خاصیت‌ های مردانه و زنانه قرار داده است که این نگرش در جامعه مرد سالار همه رقم افغانستان معمول نیست که مردها به پیمانه او دنبال آرایش و زیبایی ظاهری باشند. علاقمندی به آرایش و زیبایی از نظر روانشاسان بیشتر جزو خصلت‌ های زن‌ ها پنداشته می شود تا مردها چون زن‌ ها موجود پر عاطفه هستند که به زیبایی شان می‌ بالند. دیده می‌ شود با همه انتقاد‌های که متوجه او است او وابستگی عاطفی به آرایش دارد بنابراین از نظر روانی در انتخاب لباس او با خاصیت‌ های زنانه و مردانه و یا بهتر بگویم همان ترنس‌ جندر می‌ باشد.

نکته‌ ی اخیر
در شرایطی که افغانستان به پارچه‌ ها و قطب‌ های متخلف تقسیم شده انتظار نمی‌ رود که او به یکی از سمت‌ ها لنگر کند او شیبه یک ترنس‌ جندر در میان همه جناح‌ ها باقی می‌ ماند. از نظرهویتی او نه از پشتون‌ های قندهار می‌ شود و نه هم از تاجیک‌ های شمالی و پنجشیر و از نظر سیاسی او نه مدافع سنگر و ارزش‌ های احمدشاه مسعود شده می‌ تواند و نه هم جرات رفتن به پایگاه افغان ملتی‌ ها را دارد. عبدالله مثل سالیان پیش شیبه یک ترنس‌ جندر (دو جنسه) در میان سیاستگران افغانستان باقی خواهد ماند چون این خاصیت او ریشه در هویت، روان و شخصیت او دارد که او را به تمام معنی به یک ترنس‌ جندر مبدل ساخته است.

هوشنگ سامانیان

مشاهده در منبع اصلی