اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 27 سرطان , 1397

قیامت سال ها است که در شهر ما برپا است

وقتى سياست بخوانى و در دنياى سياست داخل شوى مى دانى كه سياستمداران ما چه جعل كار و ناباور اند به راهى كه مى روند…

وقتى دين بخوانى و در دنياى دينداران داخل شوى مى بينى كه يک تعداد ملاها و روحانيون منصوب به دين هيچ حرف جدیدی برای گفتن ندارند…

وقتى اصول خبرنگارى را مطالعه كنى و در دنيا خبرنگاران داخل شوى در مى بابى كه چه بيسوادان و بى ادبان اند یک تعداد اشخاص چشم سفيد بنام خبرنگار…

وقتى در دنياى تجارت قدم بگذارى مى بينى كه یک تعداد تاجران ما چه بى احساس و بى وجدان اند و از هيچ گناهى دريغ نمى كنند…

وقتى در دنياى حكومتى داخل شوى مى بينى كه چه كاغذ پرانى و وحشت و رشوت و خيانت روان است…

قيامت سال ها است که در شهر ما برپا است و ما منتظر آمدن قيامت ايم، الله متعال به حال مان رحم كند.

صیام رووفی

مشاهده در منبع اصلی