اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 جوزا , 1397

منابع اصلی فساد باید خشکانده شود

از بس مبارزه با فساد در دستگاه دولتی با شکست مواجه شده و یا به انحراف کشانیده شده است؛ مردم این مبارزه را شکست خورده تلقی می کنند. از نظر مردم مبارزه با فساد، مشت در هوا کوبیدن و آب در هاون ساییدن است. شانزده سال است که مبارزه…

مشاهده در منبع اصلی