اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 25 عقرب , 1397

ریاست کار بغلان زمینه خوبی برای آموزش حرفه های ایجاد کرده است

پلخمری 10 جدی باختر
مرکز آموزش حرفه های ریاست کار، اموراجتماعی، شهدا ومعلولین بغلان بهترین جایگاه فراگیری آموزش حرفه برای افراد کار آموز میباشد.
شمس الله یک تن از جوانانی که پس از آموزش دربخش ترمیم مبایل که ازین مرکز فارغ گردیده است ودر یک گوشه یی از شهر پلخمری مصروف کار است در مصاحبه باخبر نگار محلی آژانس باختر گفت که سه سال قبل از صنف دوازده فارغ شد ودر ازمون کانکور بی نتیجه ماند وبه هراداره یی که غرض دریافت کارسرزد پذیرفته نه شد وسرانجام به خاطر فراگیری حرفه ترمیم مبایل به مرکز آموزش حرفه های ریاست کاروامور اجتماعی بغلان شامل شد واکنون میتواند هزینه خانواده اش را فراهم کند.
شمس الله نقش این گونه مراکز حرفوی را در راستای تقویت بنیه مالی ورفع مشکلات اقتصادی خانواده ها حایز اهمیت بیان کرد.
سونیتا خانمی که در بخش قالین بافی این مرکز اموزش دیده است در منزل مصروف کار قالین بافی میباشد از کارش خرسندی کرد واز دولت قدر دانی کرد.
تاج محمد فیضی مدیرعمومی مرکز آموزش حرفه ریاست کار وامور اجتماعی بغلان گفت از بدوتاسیس دوصد تن از جوانان این مرکز فارغ شده اند که یکصدتن انان را زنان تشکیل میدهد. قایم

مشاهده در منبع اصلی