اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 25 عقرب , 1397

کسبه کاران پل باغ عمومی دست به اعتراض زدند

10 جدی کابل باختر
کسبه کاران ناحیه دوم شهر کابل امروز در برابر اقدام نهاد های مسئول به خاطر پاک کاری برخی از جاده های شهر از وجود دست فروشان، اعتراض کردند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، این معترضان که شمار آنها به بیشتر ازصد نفرمیرسد مدعی اند که تطبیق این طرزالعمل جدید شاروالی کابل آنها را زیانمند ساخته و سبب شده است تا بخش بزرگی از سرمایهء آنها از بین رود.
این افراد که از پانزده سال به اینسو در منطقه پل باغ عمومی و در روی جاده های شهر مصروف داد وستد اند ، ادریس یکی از کسبه کاران میگوید که شاروالی کابل بدون هیچ اطلاع قبلی دست تخریب کپه ها و کراچی های آنها زده است در حالیکه مسئولین شاروالی کابل این گفته های او را میکنند و میگویند که شاروالی کابل بارها اعلامیه های متعددی را در این خصوص به سمع این کسبه کاران رسانده است.
در همین حال نجیب الله الکوزی رئیس ناحیه دوم شهر کابل میگوید که وزارت ترانسپورت، شاروالی کابل و قوماندانی زون 101 آسمایی از مدت ها به اینسو مصمم به تطبیق طرزالعمل معیاری به منظور کاهش ازدحام ترافیکی، ایجاد تسهیلات برای شهروندان، تشخیص نقاط جدید و مناسب شهر برای کسبه کاران بود اما بنا به عواملی تطبیق این طرزالعمل به تعویق افتاده بود که در نهایت شب گذشته شاروالی کابل به همکاری قوماندانی زون 101 آسمایی و وزارت ترانسپورت توانست تا بخشی از این طرزالعمل را تطبیق کند که در نتیجه مالکان کپه ها و کراچی ها واکنش نشان داده و اعتراض کردند.
در طرزالعمل جیدی شاروالی کابل کاهش ازدحام ترافیکی، تعین مناطق جدید برای دست فروشان و کسبه کاران و ایجاد تسهیلات برای شروندان مطمح نظر است.
شاروالی کابل در اعلامیه های نشر شده محلاتی چون، سالنگ وات، پارک نوروز و سرک کوه تلویزیون را جهت انتقال این کسبه کاران تعیین کرده اما کسبه کاران خود از این امر امتناع می ورزند. نثار "ایثار"

مشاهده در منبع اصلی